(19kB)

Celem działania firmy jest dostarczenie Klientom korzyści i satysfakcji z dostarczanych przez nas usług informatycznych. Realizując zamiary i spełniając oczekiwania Klientów chcemy zbudować wzajemną lojalność i uznanie.

Profil działalności:

- dostawca internetu

- serwis komputerowy

- montaż i serwis monitoringu analogowego i IP

- projektowanie i wykonanie sieci

 
Tagi: internet, internet bezprzewodowy, Bydgoszcz internet radiowy, dostawca internetu, monitoring ip, serwis komputerowy, kamery, rejestratory, Bydgoszcz, projektowanie sieci, projektowanie monitoringu, rozwiązania sieciowe, sieci komputerowe, LAN, Wi-Fi, 2,4 GHz, 5 GHz, dostęp do internetu, usługi informatyczne, Jary internet, Miedzyń internet, Błonie internet, Wilczak internet, Bydgoszcz internet

 

Do góry

Usługi

Witamy w sieci Jary.Net w Bydgoszczy

Sieć internetowa - bydgoski dostawca Internetu

Firma zajmuję się również projektowaniem, montażem sieci LAN, systemów monitoringu (kamery IP i analogowe, rejestratory wideo, zdalny monitoring)

Serwis komputerowy - Windows i wszelkie problemy z nim związane, routery, sieci komputerowe (LAN, Wi-Fi)

INTERNET

Sieć internetowa obejmuje swym zasięgiem osiedle Jary, część osiedla Błonie, Wilczak oraz Miedzyń w Bydgoszczy umożliwiając stały dostęp do Internetu. Infrastruktura sieci Jary.Net jest budowana jest w oparciu o sprzęt renomowanych producentów (Cisco, MT, Ubiquiti, 3Com i innych). Szkielet sieci zbudowany jest w oparciu o częstotliwość 5GHz. Obecnie sieć dysponuje dostępem do Internetu o przepustowości umożliwiającej udostępnienie klientowi końcowemu pasma 20Mb/s z możliwością rozszerzenia do 30Mb/s.

Image

SERWIS KOMPUTEROWY

- Windows (XP, 7, 8, inne) i wszelkie problemy z nim związane,

- konfiguracja routerów,

- monitoring i zabezpieczanie sieci komputerowych

- odzyskiwanie danych

- usuwanie wirusów i szkodliwego oprogramowania

- konfiguracja systemu, poczty

- instalacja oprogramowania

- bezpowrotne kasowanie danych

- serwis programowy tabletów, smartfonów itp.

Image

MONITORING

- odpowiedni dobór sprzętu monitorujęcego

- doradztwo

- projektowanie

- wycena sprzętu

- montaż, konfiguracja

Image

PROJEKTOWANIE

- projektowanie sieci

- wyceny projektów

- montaż okablowania

- montaż i konfiguracja urządzeń, szaf

- rozbudowa sieci

Do góry

Portfolio

 

- absolwent Informatyki na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki UTP w Bydgoszczy

- certyfikat Cisco Certified Network Associate (CCNA)

- certyfikat Cisco Certified Network Professional (CCNP)

- certyfikat Microsoft 2272C

- wieloletnia praktyka i doświadczenie

 

Do góry

Kontakt, Mapa zasięgu Internetu

brda@interia.pl; rafal@jary.bydgoszcz.pl

tel. 603 84 44 84 - w godzinach od 8.00 do 18.00

KONTO BANKOWE

mBank: 38 1140 2004 0000 3002 4552 3072

ORIGO

ul. Średzka 9, 85-339 Bydgoszcz

mapa zasięgu

 

Do góry

Cennik dostępu do internetu, serwisu komputerowego, usług monitoringu

Promocja - PO PODŁĄCZENIU NOWEGO UŻYTKOWNIKA PÓŁ ROKU POMOCY ON-LINE GRATIS PRZY TYPOWYCH PROBLEMACH Z KOMPUTEREM (NIE TYLKO Z INTERNETEM)

Opcja nocny dostęp do INTERNETU od godz. 0.00 do 12.00

Lp.
Opis usługi
Prędkości dowload/upload
Cena brutto
Publiczne IP instalacja/oplata miesieczna. Uwagi
1.
Uruchomienie dostępu do sieci . wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie.
-
-
- w zależności od kosztów zakupu sprzętu.
2.
Miesięczna opłata: - dostęp do Internetu 24 godziny na dobę.
- 3/1 Mb/s
30 zł.
- ustalane indywidualnie
3.
Miesięczna opłata: - dostęp do Internetu 24 godziny na dobę.
- 5/2 Mb/s
40 zł.
- ustalane indywidualnie
4.
Miesięczna opłata: - dostęp do Internetu 24 godziny na dobę.
- 10/4 Mb/s
50 zł.
- ustalane indywidualnie
5.
Miesięczna opłata: - dostęp do Internetu 24 godziny na dobę.
- 13/6 Mb/s
75 zł.
- ustalane indywidualnie
6.
Miesięczna opłata: - dostęp do Internetu 24 godziny na dobę.
- 12/12 Mb/s
100 zł.
- ustalane indywidualnie
7.
Zmniejszenie pakietu o jeden niżej:
 
 
10 zł.
 
 
8.
Zwiększenie pakietu o jeden wyżej:
 
 
0 zł.
 
 
9.
Wezwanie serwisanta:
 
 
od 20 zł.
 
 
10.
Po czasowym zablokowaniu na własną prośbę:
 
 
10 zł.
- tylko cały miesiąc kalendarzowy - patrz regulamin.
11.
Pomoc zdalna przez Internet
 
 
od
20 zł.
 
Poprzez wykorzystanie programów do pomocy zdalnej
12.
Pomoc techniczna przy konfiguracji sprzętu:
- dla Użytkowników sieci Jary.Net - dla pozostałych
 
 
10 zł.
40 zł.
za każdą rozpoczętą godzinę, (pierwsza konfiguracja dla użytkowników sieci Jary.Net jest bezpłatna).
13.
Instalowanie systemu Windows XP, Vista, 7, 8.
 
 
50 zł.
+ konfiguracja ustawień internetowych, zabezpieczeń (antywirus, firewall).
14.
Instalowanie systemu Windows 98SE lub innych starszych bez wsparcia serwisowego Microsoftu
 
 
80 zł.
+ konfiguracja ustawień internetowych, zabezpieczeń (antywirus, firewall).
15.
Projektowanie, budowa, wykonastwo, konfiguracja sieci
 
 
- ustalane indywidualnie.
16.
MONITORING - projektowanie, instalacja
(kamery ip, kamery analogowe, rejestratory itd.)
 
- ustalane indywidualnie.

 

Do góry

 

 

INTERNET, SERWIS KOMPUTEROWY, MONITORING, KAMERY, PROJEKTOWANIE SIECI, USŁUGI INFORMATYCZNE

Regulamin dostępu do Internetu Jary-Net

Rozdział I (Definicje) i II (Postanowienia ogólne)

Definicje nazw.
Usługodawca - firma świadcząca usługi internetowe:
ORIGO
ul. Średzka 9, 85-339 Bydgoszcz,
tel. 603 84 44 84
e-mail: brda@interia.pl
NIP: 967-042-10-04; REGON: 091529244
Jary.Net - nazwa sieci internetowej będącej własnością ORIGO
Abonent - osoba lub firma, która zawarła umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu Jary.Net
Użytkownik - Abonent lub inna osoba/podmiot uprawniony przez Abonenta do korzystania z Usługi Radiowego Dostępu do Internetu w Lokalu określonym w Umowie.
Lokal - mieszkanie Abonenta lub Użytkownika, lub inne pomieszczenie/nieruchomość do którego Abonent lub Użytkownik posiadają tytuł prawny.
Cennik - "Cennik usług Jary.Net".
Regulamin - "Regulamin sieci Jary.Net".
Sieć - wszystkie urządzenia i łącza tworzące infrastrukturę techniczną Jary.Net do przesyłania informacji na odległość.
Umowa - "Umowa o Świadczenie Usługi Dostępu do Internetu Jary.Net" zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
Urządzenia - stanowiący własność Usługodawcy komplet urządzeń dostarczanych Użytkownikowi w celu świadczenia usługi zgodnie z Umową.

Rozdział II

Postanowienia ogólne
Zadaniem sieci Jary.Net jest świadczenie usług na rzecz mieszkańców Osiedla, w zakresie: przesyłania i udostępniania zbiorów, przekazywania poczty elektronicznej jak również innych usług wynikających z aktualnych możliwości techniczno-eksploatacyjnych sieci Jary.Net oraz innych sieci, z których zasobów sieć ta korzysta.
Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić w każdym lokalu Użytkownika, wystarczająco mocny poziom sygnału radiowego. Może się to wiązać w niektórych przypadkach z koniecznością instalacji dodatkowego okablowania lub anten.
Infrastruktura techniczno-kablowa sieci komputerowej w poszczególnych budynkach Osiedla stanowi majątek Usługodawcy.
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczenia opłat określonych w "Cenniku".

 

Rozdział III (Umowa) i IV (Brak możliwości podłączenie)

Umowa O Świadczenie Usługi Radiowego Dostępu Do Internetu

Umowa zawierana jest w formie pisemnej, po dostarczeniu przez zamawiającego, wszystkich niezbędnych dokumentów, tj:
a) osoby fizyczne: dowód osobisty, tytuł prawny do lokalu,
b) osoby prawne lub jednostki prawne nie posiadające osobowości prawnej: potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru, REGON, NIP, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości. W przypadku właścicieli mieszkań, zamiast tytułu prawnego, możliwe jest sporządzenie pisemnego oświadczenia w obecności Usługodawcy o posiadanych prawach do lokalu.
Umowa zawierana jest przez Abonenta osobiście.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy nie istnieją techniczne możliwości do świadczenia Usługi lub w innych uzasadnionych przypadkach.
Wszelkie zmiany w Umowie, mogą być dokonywane w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
Abonent usługi, którego dane zawarte w Umowie, ulegają zmianie, zobowiązany jest w przeciągu 14 dni poinformować o tym fakcie Usługodawcę.
Za dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się pierwszy dzień po dniu uruchomienia Usługi.
Umowa może być rozwiązana przez strony, za 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec cyklu rozliczeniowego:
a) po upływie wyznaczonego w Umowie terminu - bezpłatnie,
b) przed wygaśnięciem Umowy lub przy umowie bezterminowej, przed upływem 12 cyklu rozliczeniowego - odpłatnie wg Cennika,
c) w przypadku nie akceptacji zmian w Regulaminie lub w Cenniku.
Jeżeli Użytkownik w przeciągu 30 dni po zmianie Regulaminu lub Cennika nie rozwiąże Umowy, oznacza to akceptację zmian.
Umowa może być rozwiązana przez Abonenta w trybie natychmiastowym:
a) jeśli z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Użytkownik nie mógł korzystać z Usługi, w sposób ciągły, przez okres 15 dni,
b) usługodawca z własnej winy nie uruchomił Usługi w terminie ustalonym w Umowie.
Usługodawca ma prawo w każdym czasie zawiesić wykonywanie Usługi i rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Abonenta lub Użytkownika postanowień Umowy, naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie związanym z korzystaniem z Usług, a w szczególności:
a) nieuregulowaniu opłat na rzecz Usługodawcy,
b) powtarzające się naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z Usług określonych w Umowie i/lub regulaminie, a w szczególności:
próby nielegalnego wejścia do zasobów informatycznych będących w posiadaniu innych osób,
podłączanie przez Abonenta do sieci Jary.Net, lub do urządzeń z nią współpracujących innych urządzeń bez zgody Usługodawcy,
c) wykorzystania przez Abonenta Usług świadczonych przez Usługodawcę niezgodnie z prawem,
d) wszczęcia wobec Abonenta postępowania likwidacyjnego, spadkobierczego, egzekucyjnego, innego postępowania naprawczego lub oddłużeniowego.
Umowa wygasa w skutek:
a) upływu okresu, na który została zawarta,
b) śmierci osoby fizycznej, będącej Abonentem Usługi.
Abonent w trakcie działania Umowy, ma prawo zrzec się wykonywania Usługi na rzecz osoby trzeciej. O ile Lokal tej osoby pozostaje w zasięgu sieci Jary.Net. W takim przypadku anulowana zostaje Umowa z dotychczasowym Abonentem i zawierana jest Umowa z nowym Abonentem na czas wynikający z zerwanej Umowy, nie krótszy niż 1 cykl rozliczeniowy. Przy tym:
a) nowy Abonent uiszcza opłatę instalacyjną w wysokości 25% standardowej opłaty instalacyjnej o ile zamieszkuje ten sam Lokal lub
b) nowy Abonent uiszcza opłatę instalacyjną w wysokości 35% standardowej opłaty instalacyjnej o ile nowy Lokal nie znajduje się w tym samym budynku lecz znajduje się w zasięgu sieci Jary.Net.
W ciągu 14 dni od czasu wygaśnięcia, rozwiązania bądź odstąpienia od Umowy, Użytkownik zobowiązany jest udostępnić swoje pomieszczenia Usługodawcy, w celu demontażu zainstalowanych tam Urządzeń wyszczególnionych w protokole zdawczo-odbiorczym.
Z chwilą rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę Abonent oświadcza, że przyjmuje właściwe wykonanie usługi instalacji łącza sieciowego i nie wnosi zastrzeżeń do jego funkcjonowania.
Umowa z Abonentem wygasa z dniem zaprzestania świadczenia Usług.
W przypadku wystąpienia zdarzeń nie objętych Regulaminem, rozwiązywane są one na drodze porozumienia stron, lub w przypadku braku porozumienia rozwiązanie powierza się odpowiednim Sądom Rejonowym.

Rozdział IV

Odmowa świadczenia Usług
Operator ma prawo odmówić zawarcia Umowy w szczególności gdy:
proponowany przez Abonenta zakres lub sposób korzystania z sieci może niekorzystnie wpłynąć na obsługę pozostałych użytkowników sieci Jary.Net
brak jest możliwości technicznych instalacji Usługi.
abonent nie przedstawił wymaganych dokumentów lub przedstawione dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności.
abonent poda błędne lub nieaktualne dane przy zawieraniu Umowy.
abonent nie zaakceptuje załączników do Umowy.

 

Rozdział V (Uprawnienia i obowiązki użytkownika) i VI (Obowiązki usługodawcy)

Użytkownicy - uprawnienia i obowiązki
Użytkownikiem Jary.Net może być każdy zamieszkały w obszarze zasięgu Sieci, mający techniczne możliwości podłączenia się do Sieci.
Użytkownik może korzystać z zasobów sieci Jary.Net i innych sieci komputerowych pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet (Netykieta) oraz zasad współżycia społecznego zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.
Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich i umów licencyjnych dotyczących danych i oprogramowania umieszczonego na komputerze, który jest w jego posiadaniu. Powyższa zasada dotyczy także zawartości prywatnych kont oraz wspólnej przestrzeni dyskowej dostępnej na serwerach Jary.Net.
Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać zasoby Sieci zgodnie z ich przeznaczeniem i nie wykonywać tych działań, które są zabronione, a w szczególności:
a) instalowania na komputerach Użytkowników oprogramowania umożliwiającego dostęp do sieci z urządzeń nie posiadających zgody Usługodawcy na podłączenie (oprogramowanie proxy, IP masquerading, NAT itp.) oraz podłączanie takich urządzeń do komputera Użytkownika (tworzenie własnych podsieci),
b) uruchamiania przez użytkowników serwerów świadczących usługi poza sieć Jary.Net (poczta, ftp, www, dns, dhcp, proxy itp.), za wyjątkiem Użytkowników którzy wykupią sobie taką możliwość,
c) uruchamiania przez użytkowników serwerów świadczących usługi systemowe wewnątrz sieci Jary.Net tj: dns, dhcp, wins, proxy,
d) podszywania się pod innych Użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów,
e) podejmowania prób korzystania z zasobów chronionych bez zezwolenia,
f) atakowania sieci lub komputerów, celowe obciążanie łącz, uniemożliwianie działania usług sieciowych, wysyłanie spamu itp.
W przypadku, gdy Użytkownik, chce korzystać z usług nie wymienionych w standardowym abonamencie, zobowiązany jest do wykupienia dodatkowych usług płatnych wg Cennika.
Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów w sprawach dotyczących bezpieczeństwa komputerów w sieci. W szczególności Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych.
Usługodawca zaleca również, podłączanie komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem. W przypadku gdy spięcie w Lokalu abonenta spowoduje awarię Sieci, Abonent zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich zasobów poprzez stosowanie nietrywialnych haseł zabezpieczających, okresową ich zmianę oraz ochronę tych haseł przed osobami postronnymi.
Użytkownik zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami Regulaminu.
Użytkownik zobowiązuje się do dbania we własnym zakresie o stan techniczny okablowania i urządzeń aktywnych znajdującego się w jego mieszkaniu. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian, napraw, modernizacji struktury Sieci bez zezwolenia administratora sieci Jary.Net. Za zmiany w strukturze sieci np. zmiana anteny, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Złą jakość sygnału należy zgłaszać Usługodawcy, który podejmie odpowiednie kroki.
Zabrania się samodzielnego podłączania do sieci komputerów lub innych urządzeń.
Komputer podłączany do sieci powinien być sprawny technicznie, skonfigurowany zgodnie z zaleceniami Administratora sieci, lub przy jego pomocy.
Użytkownik zobowiązuje się powiadomić Usługodawcę, o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach w udostępnionych mu urządzeniach w chwili ich wystąpienia.
Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Usługodawcy, właścicielowi Jary.Net. W uzasadnionych przypadkach dane te mogą zostać udostępnione innym władzom państwowym.
Usługodawca obciąży kosztami naprawy Urządzeń Abonenta jeśli uszkodzenie powstało na skutek:
a) samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Użytkownika,
b) uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji,
c) świadomego zniszczenia.
Użytkownik naruszający niniejszy regulamin może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie korzystania z Sieci bez zwrotu wniesionych opłat.

Rozdział VI

Obowiązki Usługodawcy, administrowanie Jary.Net
Usługodawca zobowiązany jest do doprowadzenia Sieci do Lokalu Abonenta i rozpoczęcia za jej pomocą świadczenia usług określonych Umową w terminie wskazanym na Umowie oraz do konserwacji Sieci zapewniając jej sprawne działanie.
Usługodawca zobowiązany jest do przeprowadzania okresowych badań wydajności Sieci. W przypadku pojawienia się problemów zobowiązany jest do ich usunięcia.
Usługodawca zobowiązany jest do ciągłej opieki i konserwacji Sieci przez cały czas trwania Usługi.
Administratorem sieci Jary.Net jest osoba wskazana przez Usługodawcę. Jego dane osobowe, będą podane do publicznej znajomości wszystkim Użytkownikom Sieci Jary.Net, poprzez umieszczenie ich na stronie domowej Sieci.

 

Rozdział VII (Opłaty) i VIII (Odpowiedzialność usługodawcy)

Opłaty, Rejestracja Użytkowników i podłączanie komputerów w Jary.Net
Usługodawca za świadczone Usługi wystawia Rachunek Abonentowi.
Abonent zobowiązuje się do zapłacenia należności w terminie określonym w Regulaminie na konto bankowe wskazane przez Usługodawcę.
Opłata pobierana jest z góry, co miesiąc do 1 dnia każdego miesiąca. Abonent w pierwszej otrzymanej rachunku obciążony zostaje za pierwszy okres rozliczeniowy proporcjonalnie do czasu korzystania z Usług.
W przypadku opóźnienia w płaceniu należności Usługodawca będzie informował Abonenta o zaistnieniu takiego faktu wszelkimi dostępnymi środkami - do modyfikacji przesyłanych danych włącznie.
W przypadku rażących opóźnień w opłacie należności (powyżej 15 dni) Usługodawca będzie stosował ostrzejsze przypomnienie do tymczasowego pozbawienia dostępu do Internetu włącznie.
Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na konto usługodawcy.
Abonent zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za czas zwłoki w zapłacie należności, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu w którym upłynął termin płacenia Rachunku.
W przypadku gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do zapłacenia.
Zwłoka w opłacie należności może spowodować utratę udzielonego Abonentowi upustu w opłacie Abonamentowej i/lub utraty zwiększenia transferów przyznanych Abonentowi ponad umówiony transfer.
Usługodawca ma prawo zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli Abonent nie uregulował zobowiązań wobec Usługodawcy.
Uiszczona przez Abonenta opłata, zmniejsza stan jego zadłużenia wobec Usługodawcy. Wpłata ta zaliczana jest w pierwszej kolejności na najdawniej zaciągnięty dług, dalej na ewentualne kary umowne, a następnie na naliczone odsetki za zwłokę.
Nie otrzymanie Rachunku przez Abonenta, nie zwalnia go z obowiązku dokonania terminowej opłaty abonamentowej na rzecz Usługodawcy.

Rozdział VIII

Odpowiedzialność Usługodawcy.
W przypadku przerw w świadczeniu Usług, wynikającej z winy Usługodawcy, zapłaci On Abonentowi karę umowną poprzez obniżenie wysokości opłaty Abonamentowej.
Obniżenie wysokości opłaty Abonamentowej dokonywane jest na następujących zasadach:
a) Obniżenie opłaty Abonamentowej będzie liczone w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy spowodowanej awarią.
b) Przy ustalaniu czasu trwania przerwy, jako początek przyjmuje się dzień zgłoszenia Usługodawcy wystąpienia awarii. Tak zgłoszona awaria musi być potwierdzona przez Usługodawcę.
c) Za czas zakończenia przerwy, przyjmuje się czas w którym Usługodawca usunął awarie.
d) Usługodawca nie dokonuje obniżenia opłaty abonamentowej, jeżeli przerwy w świadczeniu Usługi wynikają: z pomiarów testowych, okresowych przeglądów lub przerw konserwacyjnych.
O przerwach wskazanych w pkt. 2d rozdział VIII, Usługodawca informuje Abonentów, poprzez informację na stronie domowej Jary.Net
Zapłata kary umownej ustalonej w pkt. 1 wyczerpuje w całości odpowiedzialność Usługodawcy wobec Abonenta. Abonent nie może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

Rozdział IX (Wyłączenie odpowiedzialności) i X (Ograniczenie odpowiedzialności)

Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy.
Operator nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanych w sieci Jary.Net gdy wynika ono z winy Abonenta, lub osoby trzeciej, za którą Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
Usługodawca nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług w przypadku gdy wynika to z działania siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez Abonenta lub osoby trzecie, za które Usługodawca nie odpowiada.
Usługodawca nie odpowiada za uszkodzenia bądź zniszczenia sprzętu Abonenta podłączonego do Sieci w przypadku gdy wynika to z działania siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez abonenta lub osoby trzecie, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieznajomości obsługi komputera, awarii bądź niewłaściwego działania systemu operacyjnego Abonenta, bądź innych przyczyn całkowicie niezależnych od Usługodawcy. W takich przypadkach Usługodawca może pobierać opłatę wg cennika.
Usługodawca nie odpowiada za trudności w dostępie do Internetu mające źródło w punktach styku łącz między-operatorskich.
O wszelkich zauważonych problemach z Siecią, Usługodawca będzie informował poprzez przesłanie informacji na wskazany adres email lub telefonicznie w godzinach wskazanych przez usługodawcę (poniedziałek - piątek w godz. od 9.00 do 19.00)
Rozdział X
Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.
Usługodawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu usług.
W żadnym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta.
W przypadku gdy do świadczenia Usług wykorzystywano zasoby telekomunikacyjne innych operatorów, odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do odpowiedzialności wynikającej z regulaminu świadczenia usług właściwych operatorów.
 

Rozdział XI (Reklamacje) i XII (Postanowienia końcowe)


Reklamacje.
Reklamacje Abonenta mogą dotyczyć konkretnych uchybień w pracy Sieci lub świadczenia Usług i/lub wysokości naliczanych opłat przez Usługodawcę i winny być składane niezwłocznie po zaistnieniu uchybień.
Prawo do reklamacji ma wyłącznie Abonent, który nie posiada zaległości w opłatach abonamentowych.
Reklamację należy składać w formie listu e-mail na adres wskazany lub telefonicznie, na numery podane do publicznej wiadomości na stronie domowej.
Reklamacja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. O wynikach rozpatrzenia reklamacji informuje się Abonenta pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Reklamacja musi zawierać wszystkie niezbędne dane potrzebne do identyfikacji Abonenta, a także dokładny opis zdarzenia.
Reklamacje dotyczące wysokości należności, nie zwalnia z obowiązku jej zapłaty, przy czym w przypadku uznania reklamacji wniesiona opłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych opłat abonamentowych.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe.
Usługodawca nie odpowiada za treści pobierane przez Użytkownika, ani za skutki jakie mogą one wywołać.
Poważne naruszenie postanowień niniejszego regulaminu będzie karane na drodze administracyjnej.
Sprawy sporne pomiędzy Użytkownikami w zakresie użytkowania sieci lokalnej rozstrzyga Administrator i Usługodawca.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Przy każdej zmianie regulaminu Abonent może skorzystać z prawa wynikającego z punktu III.7.
Regulamin podlega publicznemu ogłoszeniu na stronie domowej Usługodawcy i w formie pisemnej, do pobrania u Usługodawcy.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkowników z jego przestrzegania.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2005r.
ORIGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: internet, internet bezprzewodowy, Bydgoszcz internet radiowy, dostawca internetu, monitoring ip, serwis komputerowy, kamery, rejestratory, Bydgoszcz, projektowanie sieci, projektowanie monitoringu, rozwiązania sieciowe, sieci komputerowe, LAN, Wi-Fi, 2,4 GHz, 5 GHz, dostęp do internetu, usługi informatyczne, Jary internet, Miedzyń internet, Błonie internet, Wilczak internet, Bydgoszcz internet

 

 
Do góry